ข้อมูลท้องถิ่น

ส่วนราชการ

  
 แบบข้อมูลส่วนราชการ
 
ชื่อหน่วยราชการ

ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยราชการ  (รายละเอียดตามข้อมูลประวัติที่แนบ)
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4356-1080       โทรสาร/E-mail   -
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน 2537 และกำกับดูแลการดำเนินตามนโยบายกรมการปกครองพร้อมนโยบายรัฐบาลที่มอบหมาย ในการนี้กำกับดูแลกรอบกรมการปกครอง ดังนี้     
          1. งานบริหารการปกครอง
          2. งานฝ่ายความมั่นคง
          3. งานฝ่ายทะเบียนและบัตร
          4. งานฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม

ลักษณะงาน 1. ประสานหน่วยงานตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน 2537
2. ปฏิบัติตามนโยบายกรมการปกครอง
3. ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่มอบหมาย


 

 

แบบข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจ
(เจ้าอาวาสวัด โบสถ์  มัสยิศ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน/หัวหน้าชมรม องค์กร มูลนิธิ)
 

ชื่อ-สกุล นายยุทธศาสตร์  เมฆอภัย
ชื่อ-สกุล บิดา นายชุ่ม  เมฆอภัย
ชื่อ-สกุล มารดา นางนำพา  เมฆอภัย
ชื่อ-สกุล บุตร นายยุทธนันท์  เมฆอภัย
ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี นางนันทา  เมฆอภัย
วั  เดือน ปี เกิด 6 มีนาคม 2489
ประวัติการศึกษา นบ. (ธรรมศาสตร์)
เกียรติประวัติ ทช.
ประวัติการทำงาน ปลัดอำเภอเขาสมิง จว.ตราด ปี 2514 (เริ่มรับราชการ)
ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์    0-4356-1080

โทรสาร/E-mail   -
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์    0-4356-1080 โทรสาร/E-mail  - 

 แบบข้อมูลส่วนราชการ
 
ชื่อหน่วยราชการ สำนักงานเทศบาลตำบล
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยราชการ  (รายละเอียดตามข้อมูลประวัติที่แนบ)
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ชั้น 2 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4356-1139       โทรสาร/E-mail   -
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ มาตรา 50 และ 51 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2543
ลักษณะงาน การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน

 
 

แบบข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจ
(เจ้าอาวาสวัด โบสถ์  มัสยิศ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน/หัวหน้าชมรม องค์กร มูลนิธิ)
 

ชื่อ-สกุล นายไพรพ  ถนัดค้า
ชื่อ-สกุล บิดา นายทองศูนย์  ถนัดค้า
ชื่อ-สกุล มารดา นางทับทิม  ถนัดค้า
ชื่อ-สกุล บุตร

        1. เด็กชายวัชระ  ถนัดค้า
2.เด็กชายวัชรินทร์  ถนัดค้า

ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี นางจิรนันท์  ถนัดค้า
วั  เดือน ปี เกิด 19 ธันวาคม 2503
ประวัติการศึกษา ป.กศ.สูง, ปริยญาตรีการจัดการทั่วไป
เกียรติประวัติ -
ประวัติการทำงาน กรรมการสุขาภิบาล, สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ในปัจจุบัน
ที่อยู่ 40 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์   0-4356-1105

โทรสาร/E-mail   -
อาชีพ นักการเมือง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
สถานที่ทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์    0-4356-1139, 0-768-2650 โทรสาร/E-mail  -
 แบบข้อมูลส่วนราชการ
 
ชื่อหน่วยราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าหน่วยราชการ  (รายละเอียดตามข้อมูลประวัติที่แนบ)
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์  0-4353-1279      โทรสาร/E-mail   -
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนอำเภอตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายรัฐบาล

ลักษณะงาน ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย


 

แบบข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจ
(เจ้าอาวาสวัด โบสถ์  มัสยิศ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน/หัวหน้าชมรม องค์กร มูลนิธิ)
 
ชื่อ-สกุล นายพัลลภ  ตรีทศ
ชื่อ-สกุล บิดา นายใส  ตรีทศ
ชื่อ-สกุล มารดา นางหนู   ตรีทศ
ชื่อ-สกุล บุตร

       1. น.ส.ธิดารัตน์  ตรีทศ
2.
นายพัฒนพงศ์  ตรีทศ

ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี นางรำพรรณ  ตรีทศ
วั  เดือน ปี เกิด 11 มกราคม 2493
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2499 – 2502  โรงเรียนบ้านเปลือยใหญ่
พ.ศ.2503 – 2506  โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย
พ.ศ.2507 – 2508  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
พ.ศ.2509            โรงเรียนอำนวยวิทยา
พ.ศ.2510 – 2512  โรงเรียนการช่างร้อยเอ็ด

เกียรติประวัติ -
ประวัติการทำงาน

ปี 2514 – 2531  พัฒนากร
ปี 2532 – 2546  พัฒนาการอำเภอ

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์  0-1799-0202

โทรสาร/E-mail   -
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ
สถานที่ทำงาน สพอ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์  0-4353-1279 โทรสาร/E-mail  - 

แบบข้อมูลส่วนราชการ
 
ชื่อหน่วยราชการ สำนักงานสัสดีอำเภอจตุรพักตรพิมาน
สังกัด จังหวัดทหารบก ร้อยเอ็ด
หัวหน้าหน่วยราชการ  (รายละเอียดตามข้อมูลประวัติที่แนบ)
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์  0-4353-1279      โทรสาร/E-mail   -
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีสัสดีอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ อยู่ในความปกครองบังคับบัญชาของสัสดีจังหวัด แต่กระทรวงกลาโหมจะมอบการปกครองบังคับบัญชาต่อนายอำเภอ ตามความจำเป็น
ลักษณะงาน 1. ดำเนินการในกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกข้อตกลง
2. ควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในท้องที่อำเภอ
3. ดำเนินการในเรื่องการเตรียมพล ดูแลทหารประจำการนอกหน่วยทหาร และประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุมทหารกองประจำการที่ขาดหนี กลับหน่วยต้นสังกัด
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้


 

แบบข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจ
(เจ้าอาวาสวัด โบสถ์  มัสยิศ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน/หัวหน้าชมรม องค์กร มูลนิธิ)
 
ชื่อ-สกุล ร้อยเอก ทองใบ  ชารีวัน
ชื่อ-สกุล บิดา นายคูณ  ชารีวัน
ชื่อ-สกุล มารดา นางจันทร์สี  ชารีวัน
ชื่อ-สกุล บุตร

1. ด.ญ.ชนิกานต์  ชารีวัน
2. ด.ช.เสฎฐวุฒิ  ชารีวัน

ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี นางอรวรรณ  ชารีวัน
วั  เดือน ปี เกิด 21 สิงหาคม 2506
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี
เกียรติประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อ 30 เมษายน 2529
ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์  0-1601-4025

โทรสาร/E-mail   -
อาชีพ รับราชการทหาร
ตำแหน่ง สัสดีอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์  0-4353-1279 โทรสาร/E-mail  -
 

แบบข้อมูลส่วนราชการ
 
ชื่อหน่วยราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน
สังกัด กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง
หัวหน้าหน่วยราชการ  (รายละเอียดตามข้อมูลประวัติที่แนบ)
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4356-1069 ,  0-4356-1241     โทรสาร/E-mail   -
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทุกประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, จำหน่ายแสตมป์อากร รวมทั้งจัดเก็บรายได้อื่น ๆ ตาที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร ในเขตพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน สำรวจและติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างและอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายในฐานะส่วนราชการประจำอำเภอ
ลักษณะงาน เป็นงานจัดเก็บภาษีอากรเข้ารัฐ งานด้านตัวเลขบัญชีสถิติ  งานประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  งานด้านกฎหมายภาษีอากร และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นตรงต่อกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง


 

แบบข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจ
(เจ้าอาวาสวัด โบสถ์  มัสยิศ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน/หัวหน้าชมรม องค์กร มูลนิธิ)
 
ชื่อ-สกุล นายมานิต   แก้วมงคล
ชื่อ-สกุล บิดา ร.ต.อ.สนิท  แก้วมงคล (เสียชีวิต)
ชื่อ-สกุล มารดา นางแม้น  แก้วมงคล  (เสียชีวิต)
ชื่อ-สกุล บุตร

        1.นายธีระพงศ์  แก้วมงคล
2.นายภาคภูมิ  แก้วมงคล
3.น.ส.กาญจนา  แก้วมงคล

ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี นางอัจฉรา  แก้วมงคล
วั  เดือน ปี เกิด 4 เมษายน 2490
ประวัติการศึกษา ปวช.พาณิชยการ สาขาธุรกิจการขาย
เกียรติประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ จม. จช. ตม. ทม.
ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการตั้งแต่ 17 มกราคม 2517 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจัตวา กระทรวงการคลัง
ที่อยู่ 108/485 หมู่ที่ 14 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์  0-2921-0256

โทรสาร/E-mail   -
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน ระดับ 7
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์0-4356-1069 โทรสาร/E-mail  -

 

 

แบบข้อมูลส่วนราชการ
 
ชื่อหน่วยราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจตุรพักตรพิมาน
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
หัวหน้าหน่วยราชการ  (รายละเอียดตามข้อมูลประวัติที่แนบ)
ที่ตั้ง 114/1 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4356-1077     โทรสาร/E-mail   -
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบผู้ใช้ไฟ 12 ตำบล ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน
ลักษณะงาน ให้บริการ รับแจ้ง และแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

แบบข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจ
(เจ้าอาวาสวัด โบสถ์  มัสยิศ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน/หัวหน้าชมรม องค์กร มูลนิธิ)
 
ชื่อ-สกุล นายบพิตร  มุลาลี
ชื่อ-สกุล บิดา นายรังสรรค์  มุลาลี
ชื่อ-สกุล มารดา นางเทียบ  มุลาลี
ชื่อ-สกุล บุตร

       1.น.ส.วิลาวัลย์  มุลาลี
2.
นายพิศิษฐ  มุลาลี

ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี นางเจียมจิต  มุลาลี
วั  เดือน ปี เกิด 3 มกราคม 2492
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี
เกียรติประวัติ -
ประวัติการทำงาน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ที่อยู่ 114/1 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 0-4356-1077

โทรสาร/E-mail   -
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
สถานที่ทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจตุรพักตรพิมาน
  โทรศัพท์ 0-4356-1077 โทรสาร/E-mail  -


 


แบบข้อมูลส่วนราชการ
 
ชื่อหน่วยราชการ ประปาเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าหน่วยราชการ  (รายละเอียดตามข้อมูลประวัติที่แนบ)
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์  0-4356-1139     โทรสาร/E-mail   -
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ..2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ..2543
ลักษณะงาน

- ให้บริการด้านสาธารณะประชาชนในเขตเทศบาล
-
ส่งเสริมอาชีพ ให้มีความมาตรฐานให้แก่ประชาชน
- ส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา อื่นๆ


 

แบบข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจ
(เจ้าอาวาสวัด โบสถ์  มัสยิศ โรงพยาบาล คลินิก โรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน/หัวหน้าชมรม องค์กร มูลนิธิ)
 
ชื่อ-สกุล นายวิชิต  โพธาราม
ชื่อ-สกุล บิดา นายแก้ว  โพธาราม
ชื่อ-สกุล มารดา นางน้อย  โพธาราม
ชื่อ-สกุล บุตร ..วริศรา  โพธาราม
ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี นางสวลี  โพธาราม
วั  เดือน ปี เกิด 28 พฤศจิกายน 2508
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

เกียรติประวัติ

- พนักงานเทศบาลดีเด่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2538
- คณะกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด (กทจ.)

ประวัติการทำงาน - หัวหน้ารักษาความสะอาด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์  0-4353-134, 0-1964-4980

โทรสาร/E-mail   -
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน
สถานที่ทำงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

  โทรศัพท์  0-4356-1139 โทรสาร/E-mail  -

                                                        

                                                                                                     กลับหน้าข้อมูลท้องถิ่น